About Us

BCI Group

กลุ่มบริษัทและโรงงานผู้ผลิตเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio Products) เพื่อแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสียและการแปรรูปขยะเป็นทรัพยากรพร้อมกับเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

World,Environment,Day,With,Global,Community,Teamwork,group,Of,Volunteer,Join

Vision

เพื่อฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Mission

01

Being Green City

ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในสังคมเพื่อฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

02

Beware of Chemical Used

คิดค้น พัฒนา และผลิต “ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ควบคู่กับการส่งเสริมให้คน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน

03

Beyond Happiness

สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีร่วมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

BCI Solutions

ผลิตภัณฑ์และการบริการ

Because We Have The Only One

E

A

R

T

H

Because We Have The Only One “EARTH”

เรายึดมั่นเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับโลกใบนี้