ที่ปรึกษาด้านการจัดการและเพิ่มมูลค่าจากขยะ

ที่ปรึกษาด้านการจัดการและเพิ่มมูลค่าจากขยะ

ขยะที่มีระบบการจัดการที่ดี มีการคัดแยก นำไปรีไซเคิล (Recycle) จะเปลี่ยนเป็นทรัพยากรที่นำไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการและกำจัดขยะ  

 

ส่วนขยะที่ไม่มีการจัดการที่ดีจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ก่อให้เกิดน้ำเสีย สร้างมลพิษในดิน อากาศ ทั้งในรูปแบบฝุ่นละออง ก๊าซพิษและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้คนทั่วไปที่สูดดมหรือสัมผัส และสร้างปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เกิดปฏิกิริยาก๊าซเรือนกระจกจากขยะเทกอง ปล่อยก๊าซมีเทน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) รวมทั้งปัญหาขยะพลาสติกที่ปล่อยทิ้งลงในทะเลส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในทะเล เกิดไมโครพลาสติก (Micro Plastic) ที่สะสมในตัวสัตวน้ำและถ่ายทอดสู่คนที่รับประทานเข้าไป ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 

ขยะที่มีปริมาณมากที่สุดและสร้างปัญหามากที่สุด ถ้าไม่มีการจัดการ ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ที่มีมากกว่า 60% ของขยะทั้งหมด แต่ถ้ามีการแยกออกจากขยะอื่น ๆ และนำมาแปรรูป รีไซเคิล (Recycle) จะเกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากเช่นกัน เช่น การทำเป็นปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารปรับปรุงดิน หรือต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น น้ำยาทำความสะอาดจากผลไม้