จุลินทรีย์ ไบโอเทคโนโลยี นวัตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เบสท์ แคร์  มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่เพื่อสร้างสุขภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  โดยได้คิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  จากการนำเอา เทคโนโลยีชีวภาพ (จุลินทรีย์คัดสายพันธ์พิเศษ) ผสานกับ นาโนเทคโนโลยี  (สารเร่งปฏิกิริยา-เอนไซม์)  ที่มีประสิทธิภาพสูงและพัฒนาให้เป็นสูตรตำรับของคนไทย  เพื่อนำมาใช้ป้องกันและเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน  และการป้องกันควบคุมโรคระบาดทางสาธารณสุข

              ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปี ในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม  ทางบริษัทตระหนักว่าการแก้ไข ป้องกัน เพื่อเยียวยาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  ไม่สามารถแก้ไขที่ปัญหาปลายทางโดยลำพังแต่ละฝ่าย   จำเป็นต้องอาศัยการปลูกจิตสำนึก ให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน   ทั้งจากประเทศไทยสู่นานาชาติ   

              ทางบริษัท ฯ   จึงได้ขยายธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน     โดยได้ขึ้นทะเบียนบริษัทที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย  กระทรวงการคลัง  เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 3427 ในฐานะที่ปรึกษาสาขาการประปาและสุขาภิบาล  ในปี 2554      เพื่อสามารถสร้างรองรับงานโครงการที่ปรึกษาของภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน   เพื่อบริษัท ฯ สามารถเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและแผน  พร้อมทั้งการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบกับภาคส่วนต่างๆ ได้  อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้กับองค์กรจนเป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับทางวิชาการและสังคม

              นอกจากนี้ ทาง เบสท์ แคร์ ได้ขยายเครือข่ายส่งผลิตภัณฑ์ชีวภาพไปสู่พันธมิตรธุรกิจต่างประเทศและขยายงานด้านที่ปรึกษาและสิ่งแวดล้อมสู่ต่างประเทศ  ประกอบด้วย   ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศกัมพูชา ประเทศอีนเดีย ประเทศดูไบ ประเทศอเมริกา 

 

หัวเชื้อจุลินทรีย์

BEST CARE INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.

55 Soi Thungmangkorn 1,
Chimplee, Talingchan, Bangkok 10170

BCI Call center : +66 (0)2 880 4744
BCI Fax : +66 (0)2 448 5332

Email : BCI_Contact@bcithailand.com

Office hours : Monday to Friday
08:30 AM – 05:30 PM
(08.30 – 17.30น.)

ปรัชญาองค์กร

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวและกระบวนการสีเขียว
เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ด้วยรูปแบบธุรกิจที่สามารถสร้างการเติบโตขององค์กรได้
ด้วยความสุขร่วมกันของเจ้าของกิจการ พนักงาน และสังคม

วิสัยทัศน์องค์กร

  1. พัฒนาแนวทางและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม  และการสาธารณสุข-ป้องกันโรค อย่างยั่งยืน
  2. โดยใช้จุลินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน มีกระบวนการ วิธีการนำไปใช้ได้ง่าย  และเห็นผลอย่างชัดเจน รวดเร็ว
  3. ดำเนินการทั้งในระดับมหภาคจนถึงระดับครัวเรือน  ผ่านกระบวนการให้ความรู้กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และครัวเรือน

การเปลี่ยนแปลงของกิจการ

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย  กระทรวงการคลัง  เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 3427 ในฐานะที่ปรึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม  และสาขาการประปาและสุขาภิบาล  ในปี 2554  เพื่อสามารถสร้างรองรับงานโครงการที่ปรึกษาขนาดใหญ่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้ เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันด้านสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียง    เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้กับองค์กร  รวมทั้งทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับทางวิชาการ และกระจายสู่ตลาดได้ง่ายและรวดเร็ว  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ความสำเร็จ / อุปสรรคที่ผ่านมา

ผลงานของบริษัทมีหลายกลุ่ม ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั้งระดับประเทศและระดับโลก ได้แก่
- ภาคเอกชน ประกอบด้วยเครือข่ายหลายธุรกิจ ได้แก่
* รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) , บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
* ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด(มหาชน) , บริษัท เซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)
* โรงงานแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ บริษัท ทิปโก้ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท บุญรอดบิวเวอรี่ จำกัด (มหาชน) ,
* ตลาดสดและร้านอาหาร ได้แก่ ตลาดยิ่งเจริญ , ตลาด อตก. , ตลาดเงินวิจิตร , บริษัท เคเอฟซี จำกัด , บริษัท แม็คไทย จำกัด , บริษัท เอสแอนด์พี จำกัด , บริษัท เป็บซิโค จำกัด (มหาชน) , ร้านนิตยาไก่ย่าง
* กลุ่มอาคารสูง สำนักงาน ได้แก่ บริษัท ทรู จำกัด (มหาชน) , บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
* กลุ่มโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยา , โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ , โรงพยาบาลธนบุรี , โรงพยาบาลวชิระ
- ภาครัฐ ได้แก่ สำนักพระราชวังสวนจิตรลดา , สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร , กองทัพอากาศ , กองทัพเรือ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , อบจ.ระยอง , อบจ.พระนครศรีอยุธยา , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ราชบุรี , สำนักงานจังหวัดปทุมธานี , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี , เทศบาลนครรังสิต , เทศบาลบางบัวทอง , สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร , รวมทั้งเทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบลอีกหลายแห่ง เป็นต้น