BIOGREASE บำบัดน้ำเสีย นวัตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

กำจัดไขมัน

ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม

BIOGREASE ปรับรูปแบบกล่องใหม่
ประสิทธิภาพ ดีกว่าเดิม

BIOGREASE บำบัดน้ำเสีย บำบัดกลิ่นเหม็น กำจัดไขมันในน้ำเสีย และย่อยสลายไขมัน

BIOGREASE  ไบโอกรีส เป็น ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ชนิดผง นำนวัตกรรมการผสมผสานระหว่าง เทคโนโลยีชีวภาพ (จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษ) ร่วมกับ นาโนเทคโนโลยี (สารเร่งปฏิกิริยา- เอนไซม์) โดยเมื่อนำไบโอกรีสผงไปผสมน้ำแล้ว ประมาณ 15 นาที ก็สามารถนำไบโอกรีสน้ำไปใช้งานได้ทันที

การใช้งานไบโอกรีส
เหมาะสมสำหรับการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นจากชุมชน สู่องค์กร และอุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้แก่ ร้านอาหาร ตลาดสด อาคารสูง โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า โรงงานเชือดสัตว์ โรงงานแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานแปรรูปยางพารา ศูนย์ขนถ่ายขยะ บ่อฝังกลบขยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ)

คุณสมบัติและข้อเด่นของ ไบโอกรีส
-ใช้ในการ กำจัดกลิ่นเหม็น ทุกชนิด เช่น กลิ่นเหม็นจากกองขยะ กลิ่นน้ำเน่าเสีย กลิ่นหืนไขมัน กลิ่นคาวเลือด กลิ่นแก๊สตีย้อนจากท่อน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม กลิ่นเน่าเสียของซากพืชซากสัตว์ กลิ่นเหม็นรบกวนจากกากยางพารา เป็นต้น โดยการใช้ไบโอกรีสกำจัดกลิ่นเหม็น สามารถแก้ไขได้รวดเร็ว ค่อนข้างกำจัดกลิ่นเหม็นได้ทันที ตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป หลังจากการใช้งาน

-ใช้ในการ กำจัดไขมันในน้ำเสีย และ ย่อยสลายไขมัน ตามเส้นท่อระบายน้ำ รวมทั้งไขมันสะสมในแหล่งน้ำ หรือในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันจากการสะสมของไขมัน และป้องกันการอุดตันของไขมันในเส้นท่อระบายน้ำ โดยการใช้ไบโอกรีส กำจัดไขมัน สามารถเห็นผลได้รวดเร็วชัดเจน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการใช้งาน สามารถกำจัดไขมันในน้ำเสียได้ทั้งสามประเภท ไขมันลอยตัว ไขมันแขวนลอย และไขมันละลายน้ำ

- ใช้ในการ บำบัดน้ำเสีย ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดี เพื่อให้ค่าน้ำทิ้งปรับเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานตามการออกแบบ โดยการใช้ไบโอกรีสในการบำบัดน้ำเสีย สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบบำบัดน้ำเสียแบบมีอากาศและไม่มีอากาศ ช่วยให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

- ลดการใช้สารเคมีในการปรับสภาพน้ำเสียต้นทาง ก่อนเข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ลดและเลิกการใช้โซดาไฟ ปูนขาว หรือสารปรับสภาพ pH การใช้งานไบโอกรีสในการบำบัดน้ำเสียตั้งแต่ต้นทาง เป็นการช่วยลด BOD Loading . COD , SS , Oil and Grease (FOG) ส่งผลให้ลดภาระสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ ฯ รวมทั้งช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการเติมอากาศ และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge)

- ใช้ในการแก้ไขปัญหาสภาพสีน้ำ ช่วยเปลี่ยนสีน้ำจากสีดำเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติ เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยส่งเสริมให้จุลินทรีย์ธรรมชาติทำงานได้ดีขึ้น คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ

บำบัดน้ำเสีย
บำบัดน้ำเสีย
กำจัดไขมันท่อ