ปรับสภาพแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ปรับสภาพแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หัวใจสำคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อยู่ที่การจัดการคุณภาพน้ำและการควบคุมตะกอนเลนก้นบ่อ เพื่อสร้างบ้านและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสัตว์น้ำ 

 

การควบคุมคุณภาพน้ำประกอบด้วย การปรับสภาพความเป็นกรดด่าง (pH) ให้นิ่งไม่แกว่งในรอบวัน การปรับสีน้ำให้เหมาะสม การควบคุมสาหร่ายไม่ให้มากจนเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ การควบคุมปริมาณแอมโมเนีย ไนเตรท (Nitrate) ไนไตร์ท (Nitrite) รวมทั้งปริมาณสารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่ละลายในน้ำ 

 

การควบคุมตะกอนเลนก้นบ่อประกอบด้วย การควบคุมไม่ให้มีแก๊สพิษที่สะสมในตะกอนเลนในระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ เช่น แก๊สแอมโนเนีย (Ammonia) แก็สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide) การควบคุมสีตะกอนเลนและกลิ่นเหม็นที่สะสม รวมทั้งควบคุมปริมาณตะกอนเลนไม่ให้มีมากเกินไป