ที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย

ที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment System) อาศัยกระบวนการทางชีวภาพ (จุลินทรีย์) หรือกระบวนการทางเคมีเป็นตัวช่วยในการบำบัดของเสียในน้ำ การเลือกใช้วิธีการให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ลักษณะของน้ำเสีย พื้นที่และงบประมาณ เป็นต้น 

 

การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพ (Bio-Treatment) คือการใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายของเสียในน้ำ ซึ่งจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียมีอยู่หลายชนิด (Species) การเลือกใช้งานจุลินทรีย์ให้เหมาะสมกับลักษณะของระบบบำบัดน้ำเสียและปัญหาที่พบจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีข้อดีหลายประการ เช่น ลดการใช้สารเคมีในการปรับสภาพน้ำเสียต้นทางก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ลดและเลิกการใช้โซดาไฟ ปูนขาว หรือสารปรับสภาพ pH / ช่วยลด BOD Loading, COD, SS, Oil and Grease (FOG) / ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ ฯ รวมทั้งช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการเติมอากาศ / ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge) เป็นต้น