เติมเต็มศักยภาพ2017 เสริมศักยภาพชุมชน สร้างอาชีพ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ บางนา วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017

เติมเต็มศักยภาพ 2017 เสริมศักยภาพชุมชน สร้างอาชีพ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ บางนา
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017

09.30-10.00 ลงทะเบียน เยี่ยมชมนิทรรศการ
10.00-12.00 อบรมหลักสูตรสร้างอาชีพ
1) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรพิเศษ
2) ผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ สูตรหลากหลาย
3) สร้างอาชีพ จากวัสดุ Recycle
4) ผลิตน้ำยาชีวภาพ กำจัดยุง แมลง บำบัดน้ำเสีย

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 สร้างแรงบันดาลใจ “ชีวิตมหัศจรรย์”
15.00-15.30 ระดมสมอง สร้างอาชีพ สร้างศูนย์เรียนรู้
15.30-16.00 รับมอบชุดสร้างอาชีพ… ฟรี!

สิงแวดล้อม