Bezt DM หัวเชื้อจุลินทรีย์ นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

หัวเชื้อจุลินทรีย์

หัวเชื้อชีวภาพBEZT-DM ปรับรูปแบบโฉมใหม่
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

หัวเชื้อจุลินทรีย์ BEZT DM กระบวนการหมักที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เวลาสั้นกว่า

หัวเชื้อจุลินทรีย์ BEZT DM / เบสท์ ดีเอ็ม (BEZT = Best , DM = Dynamic Microorganism)

เบสท์ ดีเอ็ม เป็น ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ชนิดผง ที่มีการพัฒนานำเอากลุ่มสายพันธ์ุ จุลินทรีย์ ที่พร้อม ผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย ได้หลายชนิดมาอยู่รวมกัน เพื่อนำไปใช้ในการ เร่งกระบวนการย่อยสลาย และ การหมักวัสดุอินทรีย์ทุกประเภท ทั้งจากแป้ง โปรตีน ไขมัน เส้นใยพืช ผลไม้ หรือวัสดุอินทรีย์อื่น ๆ หลังจากการใช้เบสท์ ดีเอ็ม เร่งกระบวนการ ย่อยสลายสารอินทรีย์ แล้วจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ปุ๋ยหมักชีวภาพ สารปรับปรุงดิน น้ำหมักชีวภาพ ฮอร์โมนพืช น้ำหมักชีวภาพคุณภาพสูง น้ำชีวภาพฆ่าหญ้า น้ำชีวภาพกำจัดศัตรูพืช น้ำชีวภาพไล่แมลง หรือวัสดุอื่นที่มีประโยชน์เพื่อการนำไปปรับปรุงคุณภาพดิน ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและสร้างภูมิคุ้มกันโรคพืช

การใช้งาน หัวเชื้อจุลทรีย์ เบสท์ ดีเอ็ม
เหมาะสมสำหรับการใช้งานจาก ชุมชน สู่องค์กร และอุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้แก่ บ้านเรือน ชุมชน กลุ่มเกษตรกร ร้านอาหาร ตลาดสด โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์ขนถ่ายขยะ บ่อฝังกลบขยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เหมาะสมสำหรับนำไปส่งเสริมโครงการ Zero Waste แปลงขยะเป็นประโยชน์ นำไปรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้อินทรีย์ (ขยะอินทรีย์) เปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนดูแล และ จัดการขยะ จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ด้วยตนเอง การนำเบสท์ ดีเอ็มไป จัดการขยะอินทรีย์ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ นำมาซึ่งการลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน ลดต้นทุนทางการเกษตร และส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณสมบัติและข้อเด่นของ เบสท์ ดีเอ็ม ที่ดีกว่า
- เบสท์-ดีเอ็ม สามารถนำไปใช้ใน การหมักวัสดุอินทรีย์ ได้ทุกชนิด ทั้ง พืช สัตว์ ผลไม้ กลุ่มเส้นใย ฟางข้าว ผักตบชวา สมุนไพร มูลสัตว์ ใบไม้ กิ่งไม้ เป็นต้น (ขณะที่จุลินทรีย์เพื่อการหมักชนิดอื่น ต้องแยกเป็นแต่ละชนิด เพื่อการหมักแต่ละประเภท)

- กระบวนการหมัก ด้วยเบสท์-ดีเอ็ม ทำได้ สะดวก ง่าย ประหยัดเวลา และเห็นผลไว ไม่ต้องใช้กากน้ำตาล หรือ น้ำตาลทราย เป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นสารอาหารให้จุลินทรีย์เติบโตก่อน โดยจุลินทรีย์ในเบสท์-ดีเอ็ม สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ทำการหมักได้ทันทีเมื่อเริ่มต้นกระบวนการหมัก และการหมักสามารถทำงานได้ทั้งระบบมีอากาศ และ ระบบไม่มีอากาศ สามารถนำไปหมักทั้งในสภาวะเป็นของแข็งและของเหลว

- กระบวนการทำน้ำหมักชีวภาพ เบสท์ ดีเอ็ม เรียกได้ว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมการหมักรูปแบบใหม่ จากวิธีเดิมที่ต้องหมักนาน ยุ่งยาก กลิ่นเหม็น อายุสั้น เปลี่ยนเป็นการหมักแบบใหม่ได้น้ำหมักหอม ไร้กากน้ำตาล สีสวย หมักไว ให้ผลเร็ว สามารถใช้น้ำอะไรก็ได้ในการหมัก เช่น ใช้น้ำประปาที่มีคลอรีนผสมอยู่ตามปกติได้โดยตรง โดยไม่ต้องพักน้ำให้หมดฤทธิ์คลอรีน (ขณะที่การหมักด้วยจุลินทรีย์อื่นไม่สามารถใช้น้ำประปาโดยตรง ต้องพักน้ำ 3 วัน เพื่อให้คลอรีนหมดฤทธิ์ก่อน) ระยะเวลาการหมักใช้เวลาเพียง 3 ถึง 7 วัน เท่านั้น (ขณะที่การหมักด้วยวิธีอื่น ใช้เวลา 30 วัน ถึง 90 วัน) การหมักไม่ต้องใช้กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทราย (ขณะที่การหมักด้วยวิธีอื่น ต้องใช้กากน้ำตาลหรือน้ำตาลในการกระตุ้นให้จุลินทรีย์เติบโตก่อน) การหมักสามารถเก็บไว้ในที่แจ้ง สัมผัสแสงแดดได้ เนื่องด้วยเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ทนความร้อนได้สูง (ขณะที่การหมักด้วยจุลินทรีย์อื่นต้องเก็บไว้ในที่ร่ม ไม่ให้สัมผัสแสงแดด) ต้นทุนในการหมักด้วยเบสท์ ดีเอ็ม มีต้นทุนที่ต่ำกว่าวิธีอื่น ทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อม ได้น้ำหมักชีวภาพที่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น ที่สามารถนำไปขยายต่อโดยผสมน้ำก่อนการใช้นำไปใช้งาน โดยนำไปผสมได้ตั้งแต่ 10 เท่า ถึง 100 เท่า ทำให้ประหยัดต้นทุนมาก รวมทั้งน้ำหมักชีวภาพที่ได้ไม่มีกลิ่นเหม็นของกากน้ำตาล ได้น้ำหมักชีวภาพที่มีกลิ่นหอมตามวัสดุที่ใช้หมัก รวมทั้งสีน้ำหมักชีวภาพที่ได้เป็นสีสวย เช่น สีเหลือง สีส้ม สีน้ำตาล สีเขียว หรือสีใส ตามวัสดุที่ใช้หมัก สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้ดี นอกจากนี้จุลินทรีย์ในเบสท์ ดีเอ็ม สามารถเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็นสารอนินทรีย์ อยู่ในรูปที่พืชต้องการได้ทันที เช่น แปลงไนโตรเจน เป็นสารไนเตรท สารฟอสเฟต ที่พืชสามารถดูดซึมใช้ได้ทันที

หัวเชื้อจุลินทรีย์

ประโยชน์การนำน้ำหมักชีวภาพเบสท์ ดีเอ็ม
- เมื่อนำไปใช้กับพืช สามารถ เห็นผลการเติบโตที่รวดเร็ว ใบเขียว แข็งแรง สีดอกเข้ม สดใส ติดทนนาน ผลดก รสชาติหวาน
- เมื่อนำไปใช้ ปรับปรุงดิน ทำให้ดินร่วนซุย ปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่มากับดินและน้ำ
- เมื่อนำไปใช้กับสิ่งแวดล้อม สามารถนำน้ำหมักชีวภาพไปผสมน้ำในอัตรา 1 ส่วนต่อน้ำ 10 ส่วน ถึง 50 ส่วน เพื่อ กำจัดกลิ่นเหม็น ย่อยสลายกากปฏิกูล
- ย่อยสลายไขมัน เพิ่มประสิทธิภาพการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

* กระบวนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เบสท์ ดีเอ็ม เป็นกระบวนการหมักที่มีประสิทธิภาพมาก ใช้ระยะเวลาสั้นกว่าวิธีการหมักแบบเดิม ๆ โดยใช้ระยะเวลาในการหมักตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน ขึ้นกับขนาดของวัสดุที่ใช้หมัก (ขณะที่การหมักด้วยจุลินทรีย์แบบอื่น ๆ ใช้ระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี) เมื่อผ่านการหมักที่ย่อยสลายแบบสมบูรณ์แล้วจะได้ปุ๋ยหมักชีวภาพที่มีคุณค่าธาตุอาหารหลัก N P K (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียม) ครบถ้วนตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ และมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการป้องกันโรคพืช การส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และต่อการปรับปรุงคุณภาพดิน เมื่อนำไปใช้กับพืช สามารถเห็นผลการเติบโตที่รวดเร็ว ใบเขียว แข็งแรง สีดอกเข้ม สดใส ติดทนนาน ผลดก รสชาติหวาน รวมทั้งช่วยทำให้ดินร่วนซุย ปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่มากับดินและน้ำ