แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำนวัตกรรม “เทคโนโลยีนาโนชีวภาพ” ร่วมกับ “นวัตกรรมการจัดการที่เป็นมิตรต่อชุมชนเมือง / Bio City Innovation : BCI”  เพื่อใช้ในการแก้ไขและเยียวยา แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย ขยะ แหล่งเพาะพันธ์ยุง พาหะนำโรค และส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน


หัวเชื้อจุลินทรีย์

ขอบเขตงาน

 1. ดำเนินการด้านที่ปรึกษาการบริหารจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรมและน้ำเสียชุมชน และผู้ควบคุม ระบบบำบัดมลพิษน้ำ สำหรับองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และเอกชน
 2. ดำเนินการด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพ ลดค่าใข้จ่าย ลดแรงงานในการควบคุมดูแลระบบ
 3. ดำเนินการด้านที่ปรึกษาการบริหารจัดการขยะครบวงจร การทำโครงการ Zero Waste การสร้างศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์  สำหรับองค์กร สถาบันการศึกษา องค์กร อาคาร และชุมชน
 4. ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน ฟื้นฟู และ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย ขยะ สาธารณสุข และส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน
 5. ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมป้องกันโรคระบาดทางสาธารณสุขจากพาหะยุง และการทำความสะอาด  ได้แก่
 • ไบโอกรีส (BIOGREASE) เพื่อใช้ในการกำจัด ไขมัน-กลิ่นเหม็น-บำบัดน้ำเสีย
 • ไมแอ๊ค (Miact) เพื่อกำจัดสาหร่าย-ปรับสภาพสีน้ำเขียวให้ใส-สร้างสมดุลย์-ปรับ pH ในน้ำให้เสถียร
 • บีทีไซด์ (BT CIDE) จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย สำหรับใช้กับน้ำสะอาด (น้ำดื่ม-น้ำใช้)
 • บี กรีน (B GREEN) เพื่อบำบัดน้ำเสีย-ปรับน้ำใส กำจัดลูกน้ำยุงในแหล่งน้ำ  กำจัดไข่แมลงวัน แมลงสาบ
 • เบสท์ ดีเอ็ม (BEZT DM) หัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อใช้เร่งกระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยไม่ต้องใช้กากน้ำตาล
 • ดีเซฟ (D SAVE) เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินก้นบ่อในบ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา และสระน้ำทั่วไป  กำจัดก๊าซพิษที่สะสมในตะกอน เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนีย ปรับสภาพสีดำของดินเลนเป็นสีน้ำตาล
 • โปรดีน (PRO DEEN) เอนไซม์กำจัดกลิ่นย้อน แก้ไขและป้องกันส้วมเต็ม ท่อตัน  เพื่อครัวเรือน
 • เบนคลีน (BEN Klean) น้ำยาทำความสะอาดสูตรชีวภาพ หลากหลายวัตถุประสงค์ ทั้งแบบเข้มข้น และแบบพร้อมใช้  แบบเข้มข้น ได้แก่  Oil Removal เพื่อใช้ขจัดคราบน้ำมัน ล้างพื้น เครื่องมือ อุปกรณ์ ล้างมือ ที่เปื้อนคราบน้ำมัน ล้างขจัดคราบตกค้างฝังแน่นบนรถ ฉีดล้างโซ่ เครื่องจักร  และ แบบพร้อมใช้  ได้แก่  ล้างภาชนะ ล้างจาน ล้างขจัดคราบสกปรกตามพื้นผิว ซักผ้า เช็ดพื้น เช็ดกระจก
ปัญหาสิ่งแวดล้อม