สิ่งแวดล้อม

“สิ่งแวดล้อม”  ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเรา แต่เรามักจะมองข้าม ละเลย  ไม่ให้ความสำคัญ  ถ้าไม่ประสบเคราะห์กรรม หรือ เกิดผลกระทบ จากภัยพิบัติ หรือสิ่งแวดล้อม นั้น ๆ

“สิ่งแวดล้อม”  คือ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งที่ไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการทรงสร้างธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  และมุนษย์นี่เองที่เป็นทั้งผู้ใช้และผู้ทำลายสิ่งแวดล้อม  หลายครั้งหลายคราที่มุนุษย์ต้องเผชิญกับภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำงลายโดยฝีมือของเราเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เช่น ภาวะโลกร้อน   ภาวะแล้ง  ภาวะน้ำท่วมฉับพลัน  ไฟป่า  ซึ่งล้วนเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้ทรัพยากรและทำลายโดยทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว     มนุษย์เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่และปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะอยู่กับธรรมชาติให้ได้   ไม่ว่าจะเป็น ชุมชนชนบท หรือสังคมเมือง   ซึ่งผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมมีมากมาย  มนุษย์ไม่อาจหลบเลี่ยงได้จากผลกระทบของสิ่งแวดล้อม  แต่เราสามารถช่วยและผ่อนความรุนแรงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้  ถ้าเราตระหนักและร่วมมือกัน

ดังนั้น เราจึงควรช่วยกัน อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และมีแผนการในการเตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้   เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำร้ายสิ่งแวดล้อม อาจนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน    ดังนั้น  การกระตุ้นให้มีจิตสำนึกที่ดี และการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และขยายผลจนถึงระดับประเทศจะช่วยให้มนุษย์เรียนรู้ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

เบสท์แคร์ หรือ บีซีไอ  ได้พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และกระบวนการ เพื่อใช้เป้นเครื่องมือในการดูแล รักษา และเยียวยาสิ่งแวดล้อม ที่ดีให้ยังคงอยู่ เพื่อสร้างสุขภาวะแก่ชุมชน องค์กร สังคมนั้น  สิ่งที่ BCI ให้ความสำคัญอย่างมากที่สุด  ซึ่งเป็นพื้นฐานการดำรงชีพของมนุษย์    คือ น้ำ และ ดิน   ซึ่งโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  ประกอบด้วย

การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
การค้นพบน้ำนำไปสู่การค้นพบชีวิต  ที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีชีวิต. ทุกสิ่งอย่างที่อาศัยอยู่ในโลกแห่งนี้ล้วนแล้วต้องการน้ำทั้งสิ้น ทุกชีวิตไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่  ตั้งแต่ไวรัส หรือช้าง ล้วนแล้วก็ต้องการน้ำเพื่อดำรงชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ชีวิตบนโลกเกิดขึ้นได้ก็เพราะน้ำ

การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน  เป็นการสร้างคนให้ตระะหนักรู้ถึงความสำคัญของน้ำ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การลดปริมาณการใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสียตั้งแต่ต้นทางก่อนปล่อยทิ้ง  การควบคุมดูแลระบบการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานก่อนปล่อยทิ้ง  การอนุรักษ์ฟื้นฟูคูคลองให้มีความสมดุล  โดยทาง BCI มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการน้ำ ประกอบด้วย ไบโอกรีส เพื่อ บำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายและกำจัดไขมันในน้ำเสีย การปรับสภาพสีน้ำดำเป็นน้ำใส  , ไมแอ๊ค การรักษาสมดุลของแหล่งน้ำ กำจัดและควบคุมปริมาณสาหร่ายให้เหมาะสม การควบคุม pH ในแหล่งน้ำ , บีกรีน  การบำบัดน้ำเน่าเสียให้คืนสู่สภาพดี และการกำจัดลูกน้ำยุงในแหล่งน้ำ

การจัดการดินอย่างยั่งยืน

ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในการดำรงชีพของมนุษย์  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ต้องใช้ดินเป็นปัจจัยหลัก  ดินต้องมีความสมบุรณ์มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  เพื่อเป้นประโยชน์ในการผลิตอาหารให้มนุษย์

คุณสมบัติของดิน   ประกอบด้วย สามลักษณะ
ทางด้านเคมี ดินต้องมีความสมดุล ของแร่ธาตุอาหารพืช ซึ่งประกอบด้วย ธาตุอาหารพืชหลักไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซี่ยม ธาตุอาหารรอง ประกอบด้วย แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน ธาตุอาหารเสริมประกอบด้วย เหล็ก สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดินัม แมงกานีส และ คลอรีน และ มีปฏิกิริยา ของดิน ที่เป็นกลาง คือดินต้องไม่เป็นกรดเป็นด่างหรือมีความเค็มจนเกินไป
างกายภาพ คือ ดินต้องมีความสมดุล ของอากาศ และ น้ำ กล่าวคือ ดินต้องมีโครงสร้างที่ดี มีการร่วนซุย อากาศถ่ายเทได้ดี มีความสามารถ ในการอุ้มน้ำได้ดี เม็ดดินเกาะกัน อย่างหลวมๆ เพื่อช่วยให้รากพืชสามารถแผ่ขยาย และ ชอนไชไปหาแร่ธาตุอาหารพืชได้ง่าย ในระยะที่กว้าง และ ไกล เป็นดิน ที่อ่อนนุ่มไม่แข็งกระด้าง

ทางชีวภาพ คือ เป็นดิน ที่มีความสมดุล ของจุลินทรีย์ กล่าวคือ เป็นดิน ที่มีจุลินทรีย์ และ สิ่ง ที่มีชีวิตเล็กๆ ในดิน ที่เป็นประโยชน์ ในปริมาณมาก ซึ่งสามารถควบคุมจุลินทรีย์ และ สิ่ง ที่มีชีวิตเล็กๆ ในดิน ที่เป็นโทษ แก่พืชได้เป็น อย่างดี และ จุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ ในดิน สามารถสร้างกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่พืชได้ดี เช่น สามารถย่อยแร่ธาตุ ในดิน ที่ยังไม่เป็นประโยชน์ แก่พืช หรือให้ประโยชน์น้อยให้เป็นประโยชน์ แก่พืช และ เพิ่มปริมาณ ที่มากขึ้น ตรึงธาตุอาหารพืชจากอากาศให้เป็นประโยชน์ แก่พืช สร้างสารปฏิชีวนะปราบโรค และ ศัตรูพืช ในดินได้ เสริมสร้างพลังให้ แก่พืช และ ทำลายสารพิษ ในดินได้

BCI  สร้างสรรเทคโนโลยี   เพื่อช่วยปรับปรุงและรักษาคุณสมบัติของดินให้สมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อการเกิดชีวิต  ได้แก่ เบสท์ดีเอ็ม  หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเร่งการย่อยสลายของอินทรีย์สาร  ได้แก่ ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ  ซึ่งเมื่อใช้ในการบำรุงดิน  จุลินทรีย์ในเบสท์ดีเอ็ม  สามารถย่อยสลายอินทรีย์สารเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน  ช่วยในการย่อยสลายดินให้ร่วนซุย  เพิ่มช่องว่างระหว่างอากาศและน้ำ และเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่ดีให้แก่ดิน

น้ำเน่าเสีย
Polluted-Canal
environment