เกษตรอินทรีย์ ไร้สารเคมี

เกษตรอินทรีย์ ไร้สารเคมี

เกษตรอินทรีย์ อาศัยพื้นฐานแนวความคิดในการทำแบบกษตรแบบองค์รวม โดยจะให้ความสำคัญกับการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟาร์ม ทั้งนี้เพราะแนวทางเกษตรอินทรีย์อาศัยกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการทำการผลิต