About Us

BCI Group (บีซีไอ กรุ๊ป) คือกลุ่มบริษัทและโรงงานผู้ผลิต ”ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำเสีย ปัญหาขยะ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง BCI เป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการจัดการขยะ น้ำเสีย และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน (Empower Community) สร้างเสริมการมีสุขภาวะที่ดี (Enhance Well-Being) และรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Create Sustainable Environment)

 

BCI group ถูกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ. 2000 โดยมีผู้ริเริ่มคือคุณพินิจ ศรัทธาพุทธ และคุณสกัลยา ชาญร่วมกับกลุ่มนักวิจัยที่ได้ผันตัวเองจากธุรกิจการผลิตยารักษาโรคสำหรับคน สู่การพัฒนาสร้างตำหรับจุลินทรีย์เพื่อเยียวยารักษาสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย การจัดการไขมัน การกำจัดกลิ่นเหม็น

 

ด้วยแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างครบวงจร เราจึงเห็นว่ามีความท้าทายอีกมากนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ได้แก่ ปัญหาขยะ ปัญหาคราบน้ำมัน ปัญหายุงในแหล่งน้ำ ปัญหาสาหร่ายบลูม ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและการสะสมของของเสียในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทาง BCI group จึงได้พัฒนา คิดค้นและผลิต “ผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่น ๆ” ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาท้าทายดังที่กล่าวมา

งานอีกด้านหนึ่งของ BCI group ในการเป็นที่ปรึกษาขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และชุมชน อาทิ ที่ปรึกษาสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ กองทัพเรือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอื่น ๆ เราจึงได้ร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในหลายโครงการ ได้แก่ “โครงการ Zero Waste by PTT” “โครงการ Bangkok Green Community” “โครงการคลองสวยน้ำใส” “โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร” “โครงการ Green School” “โครงการสร้างโมเดลต้นแบบการจัดการขยะพลาสติกในองค์กร ภายใต้แนวทาง Circular Economy”

About-4
About-5
About-6

จากความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้ก่อตั้ง BCI group จึงได้ส่งต่อแรงบันดาลใจและแนวคิดจากรุ่นสู่รุ่นให้ดำรงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งไม่หยุดยั้งที่จะคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระดับครัวเรือน เพื่อเราสามารถเข้าบริการให้กับทุกภาคส่วนของสังคมในการส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดีควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

About-7
About-8
About-9
About-10
About-11