GreenTraining

Green training
BCI หรือ Best Care International มุ่งเน้นกระบวนการฝึกอบรมเกี่ยวกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เริ่มต้นได้จากตัวเรา ทั้งในเรื่องการจัดการขยะ การจัดการเรื่องน้ำเสีย การปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และปัญหา ของสิ่งแวดล้อม / ขย ะ มลพิษ / น้ำเสีย

บำบัดน้ำเสีย
ในปัจจุบัน ต้องการให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น บ้านเรือน โรงเรียน หน่วยงาน อื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในการ ลด ละ เลิก การใช้ สารเคมี เพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ เพื่อบ้านเมืองที่น่าอยู่ให้เป็นเมืองสีเขียว โรงเรียนสีเขียว อาคารสีเขียว เพื่อความเป็นอยู่และสุขภาวะที่ที่ดีของทุกคนและมีบทบาทสำคัญอย่างสูงสุดในการปลูกจิตสำนึกรักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชนและชุมชน โดยจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียต้นทางที่เป็นรูปธรรมที่เหมาะสมและพอเพียงก่อนปล่อยทิ้ง เพื่อประโยชน์ด้านสร้างสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน และด้านการเป็นแบบอย่างการปฏิบัติเพื่อการดูแลรักษ์น้ำ-รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและพอเพียง และเพื่อยังคงรักษาแหล่งน้ำให้คงคุณภาพเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตของเรา ไม่เพียงรุ่นเรา แต่ไปถึงรุ่นลูกหลานและยั่งยืนนานเท่านาน


BCI ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมที่ไม่ใช่เพียงแต่ทฤษฎีหรือวิชาการ แต่มุ่งเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมด้วย เพื่อเข้าใจและทำเป็น โดยหลักการที่นำมาใช้ประกอบด้วย KAP K : Knowledge การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง , A : Attitude การเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึก , P : Practice การฝึกปฏิบัติควบคู่กับการอบรม เพื่อสามารถทำได้ ทำเป็น นำไปใช้ได้จริง โดยหลักสูตรการฝึกอบรม จัดทำได้ทั้งภายในสถานที่ , ภายนอกสถานที่ รวมทั้งการศึกษาดูงานจากผู้สำเร็จและพร้อมถ่ายทอด แนวคิด กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สิ่งแวดล้อม
น้ำเสีย