Product & Services

Our Products

Biogrease จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
กำจัดไขมัน-สิ่งปฏิกูล
กำจัดกลิ่นเหม็น
D-Zave จุลินทรีย์กำจัดกากตะกอนก้นบ่อ กำจัดกลิ่นแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟต์ แก๊สแอมโมเนีย กลิ่นเหม็นกองขยะ
B-Green จุลินทรีย์บำบัดน้ำเน่าเสียคูคลอง ปรับสภาพน้ำให้ใส กำจัดลูกน้ำยุง-ไข่หนอนแมลงวัน
Miact จุลินทรีย์กำจัดสาหร่าย-แพลงตอนพิษในแหล่งน้ำ ปรับสภาพ pH ป้องกันการเกิดแก๊สพิษในแหล่งน้ำ
Bezt-DM จุลินทรีย์เร่งกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ-น้ำหมักชีวภาพ ปรับสภาพดิน ป้องกันและยับยั้งเชื้อราโรคพืช ปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน
BT-Cide จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลายในแหล่งน้ำดื่ม-น้ำใช้ ป้องกันไข้เลือดออก
Engrease เม็ดเอนไซม์แก้ไขและป้องกันปัญหาอ่างล้างจาน-ท่ออุดตัน ย่อยสลายไขมัน กำจัดกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้ง 
Pro-Deen  จุลินทรีย์แก้ไขและป้องกันปัญหาส้วมเต็ม ย่อยสลายกากปฏิกูล กำจัดกลิ่นเหม็นย้อนจากท่อระบายน้ำและโถสุขภัณฑ์ 
BEN Klean น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ สูตรชีวภาพ 
Preem wip  น้ำยาขจัดคราบน้ำมัน คราบฝังแน่น สูตรชีวภาพ 
Hand Sanitizer   Denatured Ethyl Alcohol 78% สำหรับลดการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรีย 
Healthy Coat Shampoo  เจลอาบน้ำ-บำรุงขนสุนัข   

Our Services

Service-1

01

ที่ปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสียและควบคุมดูและระบบบำบัดน้ำเสีย

ให้คำปรึกษาแนวทางการจัดการน้ำเสียและการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งน้ำเสียอุตสาหกรรม-และน้ำเสียชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การจัดการ และการกำจัดของเสีย

02

ติดตั้งและออกแบบระบบการจัดการกลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากกองขยะ

ติดตั้งระบบสเปรย์จุลินทรีย์อัตโนมัติเพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากกองขยะ รวมทั้งติดตั้งระบบจุลินทรีย์เร่งกระบวนการย่อยสลายขยะอินทรีย์เพื่อแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ/สารปรับปรุงดิน

03

ที่ปรึกษาด้านการจัดการและเพิ่มมูลค่าจากขยะ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG: Bio Circular Green Economy)

จัดกิจกรรมอบรม Workshop/ให้ความรู้ เรื่องการเพิ่มมูลค่าจากการคัดแยกและการจัดการขยะ การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และการสร้างเครือข่ายการซื้อ-ขายขยะอย่างครบวงจร

04

รับจ้างผลิตสินค้า/OEM

รับผลิตสินค้า Bio Products / เครื่องสำอาง / ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สำหรับผู้ที่สนใจอยากมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเอง พร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่การพัฒนาสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ และการขึ้นทะเบียนสินค้า จนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่พร้อมจำหน่ายสู่ตลาด