zerowaste

Zero waste

แนวคิดสำหรับของเสียเหลือศูนย์หรือ Zero waste เป็นปรัชญาที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยลง  โดยสามารถนำแนวคิดนี้ ไปใช้ได้กับของเสียทุกประเภท ทั้งการจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะ  เพื่อสร้างความยั่งยืนในการจัดการสิ่งแวดล้อม

zero waste

            ซึ่งแนวคิด Zero Waste  สามารถลดปัญหามลพิษต่างๆ จากการกำจัดของเสียโดยวิธีการฝังกลบและ/หรือเตาเผาอีกด้วย เพราะในปัจจุบันมีข้อจำกัดด้านพื้นที่สำหรับกำจัดของเสียและวิธีการควบคุมมลพิษด้านกลิ่นและไอระเหยที่ต้องมีค่าใช้จ่ายการลงทุนที่ค่อนข้างสูง และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างมหาศาล     


            โดยมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราก็สามารถผลักดันสังคมให้ก้าวไปสู่สังคม Zero Waste Society ได้ง่ายๆเพียงใช้หลักการที่เรียกว่า 1A3R ซึ่งประกอบด้วย

     Avoid หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะที่ยากต่อการกำจัด
     Reduce ลดการซื้อ การใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะ
     Reuse การนำวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้วนำกลับมาใช้งานใหม่
     Recycle การนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

กำจัดขยะ

โครงการขยะ
กำจัดขยะ

Zero Waste  เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ BCI ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญ  นำมาใช้และเผยแพร่สู่ทุกองค์กร   โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนจะร่วมตระหนักและให้ความสำคัญในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเรา   ไม่ว่าการลดการสร้างขยะ  และหันกลับมาใช้ประโยชน์จากขยะให้มากที่สุด    

ทั้งนี้   ทาง  BCI  ได้ดำเนินโครงการ  Zero waste   ร่วมกับหลายองค์กร ได้แก่ Zero Waste School , Zero Waste by PTT , Zero Waste Community , Zero waste Hotel , Zero Waste University , Zero Waste Market , Zero Waste Building    ซึ่งทุกสถานที่สามารถลงมือทำเองได้อย่างง่าย ๆ   โดยเริ่มจากกระบวนการคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามประเภท  สร้างเสริมให้รู้ถึงคุณค่าของการใช้ประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของขยะได้   เช่น  การนำเอาขยะอินทรีย์หรือวัสดุเหลือใช้ทางอินทรีย์   มาผลิตปุ๋ย   นำผลไม้รสเปรี้ยวมาผลิตน้ำหมักชีวภาพ  และต่อยอดสร้างเป็นน้ำยาอเนกประสงค์สูตรชีวภาพ  เพื่อใช้ในการชะล้าง ขัด ถู ทำความสะอาด  โดยสร้างเสริมให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ และลงมือทำจริง 

environment

 โดย BCI  รับฝึกอบรมกระบวนการ Zero Waste  ให้กับทุกองค์กร ทุกภาคส่วน  เพื่อให้แนวคิด Zero Waste ไม่ได้เขียนไว้อยู่เพียงในตำรา  แต่สามารถนำไปใช้ได้จริง แบบมีความรู้และแบบต่อยอด    นำหลักการ Zero Waste มาต่อยอดในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ ให้ทุกองค์กร   รวมถึง  BCI ได้พัฒนาเทคโนโลยีจุลินทรีย์ชีวภาพ นำมาใช้ในชีวิตประจำวันครบทุกด้าน   เพื่อสนับสนุนการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน